GDPR Informace

GDPR INFORMAČNÍ TEXT

  1. ÚVOD

Vaša osobná údajov a bezpečnosť je pre spoločnosť ALDEN GLOBAL LOGISTIC SERVICES ŠTANDARDNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ S R.O. ("Spoločnosť/Náš podnik") jednou z našich priorít. V snahe o zachovanie tejto osvety venujeme veľkú pozornosť tomu, aby boli všetky osobné údaje, ktoré súvisia so všetkými osobami spojenými so spoločnosťou, vrátane osôb, ktoré využívajú naše služby, spracované a uchovávané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 6698 o ochrane osobných údajov ("KVKK"). V súlade s týmto postupom poskytujeme osobám, ktorých sa týka spracúvanie osobných údajov počas získavania osobných údajov Spoločnosťou, informácie o tom, kto sme ako Spoločnosť, na aké účely sa osobné údaje spracúvajú, kto a na aké účely môžu byť prenášané spracúvané osobné údaje, metóda získavania osobných údajov a právne dôvody na spracúvanie osobných údajov a o právach dotknutej osoby podľa článku 11 KVKK.

V tejto informácii, kde sa spomínajú pojmy „my“ a „naše“, sa, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, používajú na označenie Spoločnosti ALDEN GLOBAL LOGISTIC SERVICES LIMITED.

DEFINÍCIE TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH ÚDAJOV 2.1. Koncept "Osobné údaje"

Podľa ustanovení KVKK, pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. V tomto kontexte osobné údaje zahŕňajú akékoľvek informácie týkajúce sa určitej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Napríklad vaše meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, IP adresa, informácie o vašej práci a transakciách atď. sú vaše osobné údaje.

Okrem toho podľa KVKK patria medzi špeciálne kategórie osobných údajov údaje o rase, etnickom pôvode, politickej príslušnosti, filozofickom presvedčení, náboženskom alebo inom presvedčení, odev, členstve v združeniach, zdravotnom stave, sexuálnom živote, odsúdení za trestné činy a bezpečnostných opatreniach, ako aj biometrické a genetické údaje, atď. V tomto kontexte anonymné informácie, anonymizované informácie a iné údaje, ktoré nemožno spojiť s určitou osobou, nie sú považované za osobné údaje v súlade s politikou našej spoločnosti.

2.2. Koncept "Spracúvanie osobných údajov"

Podľa ustanovení KVKK "spracúvanie osobných údajov" zahŕňa akékoľvek operácie vykonávané s osobnými údajmi, ako je zbieranie, záznam, organizácia, usporiadanie, uchovávanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odkazovanie, poskytovanie prenášanie, šírenie alebo iný spôsob umožňujúci prístup, klasifikácia alebo kombinovanie, obmedzenie, zmazanie alebo zničenie údajov.

2.3. Koncept "Spracúvateľ údajov"

Podľa ustanovení KVKK "spracúvateľ údajov" označuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva osobné údaje na základe oprávnenia udeleného zodpovedným subjektom.

2.4. Koncept "Zodpovedná osoba za spracúvanie údajov"

Podľa ustanovení KVKK „zodpovedná osoba za spracúvanie údajov“ označuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a je zodpovedná za založenie a správu záznamov.

2.5. Ostatné pojmy

Definície ostatných pojmov uvedených v tejto informácii sú uvedené v článkoch 3 a ďalších článkoch zákona č. 6698 o ochrane osobných údajov.

ROZSAH INFORMÁCIÍ 3.1. Identita zodpovednej osoby

Podľa KVKK zodpovedná osoba určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a je zodpovedná za založenie a správu záznamov. V súlade s KVKK sa zodpovedná osoba označuje za subjekt zodpovedný za spracúvanie osobných údajov a informácie o podnikovom profile spoločnosti ALDEN GLOBAL LOGISTIC SERVICES LIMITED sú nasledovné:

Adresa                         Beštepe Mah. Nergiz Sok. Gama Building Blok No:9 Iç Kapı No:34

                                    Yenimahalle ANKARA

Telefón                        :+903122850620

Internetová stránka  : aldenlojistik.com

Emailová adresa      : [email protected]

Fax                           : +903122850623

Obchodný register      : Ankara Obchodný register – 351328

Mersis No                  : 0050050168700001

Daňový úrad             : Daňový úrad Maltepe

Daňové číslo              : 0500501687

3.2. Zhromažďovanie, spracúvanie a účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sa môžu líšiť v závislosti od služieb alebo obchodných činností poskytovaných našou spoločnosťou; môžu sa získavať ústne, písomne alebo elektronicky prostredníctvom kancelárií, pobočiek, webových stránok, sociálnych médií, mobilných aplikácií a podobných prostriedkov a/alebo sa môžu získavať.

Podľa KVKK môžu byť vaše osobné údaje spracúvané bez vášho výslovného súhlasu v súlade s podmienkami spracúvania osobných údajov uvedenými v článku 5.2 a článku 6.3 za účelom splnenia právnych povinností, uzavretia alebo plnenia zmluvy, splnenia právnych povinností, stanovenia, uplatnenia alebo ochrany práva a záujmov, ktoré nespôsobia poškodenie vašich základných práv a slobôd, alebo za účelom ochrany našich legitímnych záujmov. Okrem toho sa vaše osobné údaje môžu spracúvať na základe vášho výslovného súhlasu za účelmi uvedenými v článkoch 5.1 a 6.2 KVKK uvedenými v tejto informácii.

Zhromaždené osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej alebo fyzickej podobe za účelom vykonávania potrebných činností na poskytnutie služieb našej spoločnosti, prispôsobenia služieb našej spoločnosti vašim potrebám, zabezpečenia právnej a obchodnej istoty našich klientov a osôb spolupracujúcich s našou spoločnosťou (administratívne operácie týkajúce sa komunikácie vykonávané našou spoločnosťou, zabezpečenie fyzickej bezpečnosti a kontroly prevádzok spoločnosti, proces hodnotenia obchodných partnerov/zákazníkov/dodávateľov (s oprávnenými osobami alebo ich zamestnancami), proces dodržiavania právnych predpisov, finančné záležitosti atď.), stanovenia a uplatnenia obchodných stratégií našej spoločnosti a zabezpečenia realizácie politík ľudských zdrojov našej spoločnosti; osobné údaje sa spracúvajú v súlade s podmienkami spracúvania osobných údajov uvedenými v článkoch 5. a 6. KVKK a v súlade s platnými právnymi predpismi a/alebo budú spracovávané.

 

3.3. Ispravljeni osobni podaci mogu se prenositi domaćim i/ili inozemnim tijelima ili osobama u skladu s potrebama potrebnim radnjama koje provode poslovne jedinice naše tvrtke radi pružanja usluga, prilagođavanja usluga koje pruža naša tvrtka vašim potrebama, osiguravanja pravnog i poslovnog sigurnosti naše tvrtke i osoba s kojima poslujemo (administrativne operacije usmjerene na komunikaciju koje provodi naša tvrtka, osiguravanje fizičke sigurnosti i nadzora lokacija tvrtke, postupci ocjenjivanja poslovnih partnera/klijenata/dobavljača (ovlaštenih ili zaposlenika), postupci pridržavanja zakonskih zahtjeva, financijske transakcije itd.), određenih zakonom obveznih tijela i službenih tijela, kao i drugih pravnih subjekata u skladu s zahtjevima zakona i pravnih obveza, neovisnim revizijskim tvrtkama u okviru zakonskih obveza i ograničenja, poreznim savjetnicima i drugim vanjskim profesionalnim savjetnicima, odvjetnicima, osiguravajućim društvima, partnerima, unutarnjim i vanjskim poslovnim partnerima, dobavljačima, dioničarima, suradnicima, zakonom ovlaštenim javnim tijelima i fizičkim osobama, u skladu s uvjetima i ciljevima obrade osobnih podataka navedenih u člancima 8. i 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka (KVKK) i drugim relevantnim zakonima.

Prikupljeni osobni podaci mogu se prenositi u zemlje izvan zemlje u kojoj se nalazite ili zemlje u kojoj je tijelo za zaštitu podataka proglasilo da pruža adekvatnu zaštitu ("zemlje s adekvatnom zaštitom") ili u zemlje izvan zemlje u kojoj se nalazite ili zemlje u kojoj tijelo za zaštitu podataka nije proglasilo adekvatnu zaštitu podataka, ali gdje voditelji obrade podataka u Turskoj i relevantnoj stranoj zemlji zajamčuju pisanu zaštitu, a postoji odobrenje KVK odbora ("Strana zemlja u kojoj voditelj obrade podataka jamči adekvatnu zaštitu podataka koju prenosi") ili mogu se prenositi. na temelju odredbi članka 9. KVKK i drugih relevantnih zakonskih propisa. U tom smislu, naša tvrtka djeluje ili će djelovati u skladu s odredbama članka 9. KVKK i drugih relevantnih zakonskih propisa.

3.4. Metoda prikupljanja osobnih podataka i pravni temelj

Vaši osobni podaci prikupljaju se putem automatskih ili neautomatskih metoda, putem pisanih/digitalnih zahtjeva našim zaposlenicima, naše web stranice, poziva naše telefonske linije, društvenih medija, SMS poruka i drugih usmenih, pisanih ili elektroničkih kanala, kako bi se obavile aktivnosti, ispunile ugovorne i zakonske obveze između nas i osigurale aktivnosti naše tvrtke. Prikupljeni osobni podaci čuvaju se u skladu s relevantnim propisima u zakonskim rokovima.

3.5. Prava subjekta podataka navedena u članku 11. KVKK

Kao vlasnici osobnih podataka, možete uputiti zahtjeve vezane uz vaša prava tvrtki prema odredbama ovog Obavijesti o privatnosti. Tvrtka će obraditi vaše zahtjeve u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 30 dana, besplatno, ovisno o prirodi zahtjeva. Međutim, ako Predsjedništvo za zaštitu podataka propisuje naknadu, naplatit će se naknada prema tarifi koju je odredila tvrtka. U tom smislu, kao subjekti podataka, prema članku 11. KVKK;

Imate pravo znati obrađuju li se vaši osobni podaci i, ako se obrađuju, zatražiti odgovarajuće informacije o tome, znati svrhu obrade osobnih podataka i jesu li u skladu s tom svrhom korišteni, znati treće strane kojima su vaši osobni podaci preneseni unutar ili izvan zemlje, zatražiti ispravak vaših osobnih podataka ako su nepotpuni ili netočni, zatražiti brisanje ili uništenje vaših osobnih podataka u slučajevima kada se razlozi koji zahtijevaju obradu vaših osobnih podataka u skladu s ciljevima, rokovima i legitimnim principima procjene iz zakonskih propisa uklone, zatražiti da vaše ispravljene, izbrisane ili uništene osobne podatke budu priopćene trećim stranama kojima su preneseni vaši osobni podaci, prigovarati ako je ažuriranje osobnih podataka koji se analiziraju isključivo putem automatskih sustava rezultiralo nepovoljnim posljedicama po vas, te imate pravo zatražiti ispravak osobnih podataka koji su obrađeni u suprotnosti sa zakonom i, u tom smislu, imate pravo tražiti ispravak. tražiti odštetu ako je pretrpljena šteta zbog obrade osobnih podataka.

Prema članku 13. stavku 1. KVKK-a, možete uputiti svoj zahtjev za korištenje navedenih prava tvrtki putem pisanog ili drugog metoda koji je odredio Predsjedništvo za zaštitu podataka u skladu s KVKK-om. Budući da Predsjedništvo za zaštitu podataka trenutačno nije odredilo nikakve metode, zahtjev morate uputiti našoj tvrtki pismeno u skladu s KVKK-om. U tom smislu, kanali i postupci kojima možete uputiti svoje zahtjeve tvrtki u skladu s člankom 11. KVKK-a opisani su u nastavku:

Da biste koristili svoja prava, možete osobno predati svoj zahtjev s identifikacijskim podacima i detaljnim objašnjenjima o pravima koja tražite da se ostvare na adresi BEŞTEPE MAH. NERGİZ SK. GAMA BİNASI BLOK NO: 9 İÇ KAPI NO: 34 YENİMAHALLE / ANKARA, putem bilježnika ili drugih metoda navedenih u KVKK-u ili putem elektroničke pošte našoj adresi [email protected], u kojoj možete poslati dokument s vašim zahtjevom i prilozima.

 

ČeštinaČeština